Ɨp

248,400
{
 28.14m2
565,950
{
 71.27m2
308,571
{
 51.77m2
V73,500
{
 28.49m2
108,000
{
 48.72m2
lk{  lk{  lk{  lk{  lk{
110,000
ac
 362.98m2
555,120
{
 60.63m2
141,488
{
 67.67m2
62,640
{
 18.3m2
81,000
{
 33.05m2
cac  lk{  lk{  lk{  lk{

Zp

VύX75,000
{
2LDK 0m2
137,000
{
2LDK 115.93m2
VύX55,000
ac
1R 36.01m2
V170,000
{
3LDK 74.91m2
98,000

4DK 128.92m2
lk{ MS 2LDK lk{ 2˂P 2LDK cac AP 1R lk{ MS 3LDK 鋞 MS 4DK
48,000
^{
1R 21.28m2
45,000
Sفi听j
1K 19.87m2
50,000
{
1K 16.96m2
42,000
{
1R 19.5m2
VύX45,000
ac
1R 28.84m2
鋞^{ MS 1R ɓޓSفi听j AP 1K lk{ MS 1K lk{ AP 1R cac AP 1R